Algemene voorwaarden

Geldigheid van deze voorwaarden.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten aangegaan door Secrets for Nails and Beauty te Eindhoven, hierna te noemen Secrets for Nails and Beauty. De opdracht of bestelling van de consument / afnemer geldt als acceptatie van de algemene voorwaarden van Secrets for Nails and Beauty. Bijzondere voorwaarden of afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Secrets for Nails and Beauty kan te allen tijde haar algemene leverings- en/of betalingsvoorwaarden aanpassen.

Identiteit van de ondernemer
Secrets for Nails and Beauty
Vlasserstraat 58
5623 MD Eindhoven
Nederland
Tel: 06-30452200
Bankrek.: 55.45.28.029
IBAN:  NL16ABNA(O)554
Email : abroeren@secretsfornails.nl
KvK- nummer: 17091019
BTW-nummer: NL1427.47.464


Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Secrets for Nails and Beauty en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Secrets for Nails and Beauty en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Secrets for Nails and Beauty zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Het aanbod
1. Indien een aanbod onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangeboden product. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Secrets for Nails and Beauty gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Secrets for Nails and Beauty niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
    * de prijs inclusief belastingen;
    * de eventuele kosten van aflevering;
    * de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
    *  de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
    *  de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
    *  indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
    * de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
    * de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
    * de gedragscodes waaraan Secrets for Nails and Beauty zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen.

Totstandkoming overeenkomst
Geplaatste en bevestigde bestellingen worden als koopovereenkomst beschouwd en zijn bindend.

Levering
a. Bestelopdrachten welke voor 12.00 uur bij ons zijn ontvangen worden op dezelfde dag (mits op voorraad) verzonden. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor te late levering.
b. Goederen worden verzonden per TNT post.
c. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Secrets for Nails and Beauty deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
d. Indien de koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Secrets for Nails and Beauty gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper.
e. Indien de zaken worden bezorgd is Secrets for Nails and Beauty  gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd. Afleveringen geschieden door bezorgdienst gebruiker, de TNT of externe transporteur tot aan de voordeur, tenzij anders overeengekomen.   
f. Mocht koper niet aanwezig zijn op moment van aflevering door een externe transporteur, dan zal koper zelf in overleg met deze transporteur opnieuw moeten laten bezorgen.
g. Is van tevoren overeengekomen dat levering en plaatsing van de zaken in het pand van de koper moet geschieden, te weten verder dan de voordeur-aflevering zoals vermeld bij punt b, dan geschiedt dit geheel voor diens rekening en risico, tenzij voorafgaand anders overeengekomen.
h. Indien Secrets for Nails and Beauty gegevens behoeft van de koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze aan Secrets for Nails and Beauty beschikking heeft gesteld.
i. Secrets for Nails and Beauty is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Secrets for Nails and Beauty is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
j. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Secrets for Nails and Beauty de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
k. Voor producten waarvan de prijs en/of gewicht niet in verhouding staan met de verzendkosten, zijn wij genoodzaakt extra verzendkosten te rekenen. Deze extra verzendkosten komen boven op het standaardtarief van € 9,50, en zijn alleen maar ter compensatie van de verzendkosten.
l. Verzending naar Belgie kan alleen onder voorruitbetaling. Deze kosten bedragen € 15,00 Incl. BTW. Voor producten waarvan de prijs en/of gewicht niet in verhouding staan met de verzendkosten, zijn wij genoodzaakt extra verzendkosten te rekenen. Deze extra verzendkosten komen boven op het standaardtarief van € 15,00 en zijn alleen maar ter compensatie van de verzendkosten.

Aansprakelijkheid
1. Secrets for Nails and Beauty is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als indirect gevolg van, A: Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven; B: Daden of nalatigheden van de consument of afnemer, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld. Secrets for Nails and Beauty zal geen bedrijfs- en/of gevolgschade van een consument / afnemer vergoeden, afhankelijk van de aard van de schuld. Secrets for Nails and Beauty is niet aansprakelijk voor schade en/of persoonlijk letsel welke ontstaat door het gebruik van haar producten. De consument / afnemer maakt onder volledige eigen verantwoordelijkheid gebruik van de producten van Secrets for Nails and Beauty.
2. De inhoud van deze algemene voorwaarden alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Secrets for Nails and Beauty, al dan niet op internet, is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Secrets for Nails and Beauty kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Secrets for Nails and Beauty is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

Overmacht
Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Secrets for Nails and Beauty of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Secrets for Nails and Beauty, ex en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerde maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Secrets for Nails and Beauty, dan wel in de middelen van vervoer en derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Secrets for Nails and Beauty overmacht op, die Secrets for Nails and Beauty ontheffen van haar verplichtingen tot leveringen c.q. uitvoering van werk, zonder dat de consument / opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden. Secrets for Nails and Beauty is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te haar eigen beoordeling om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

Prijzen
Secrets for Nails and Beauty houdt de prijzen van de site zo actueel mogelijk, echter aan de vermelding van de prijzen op de internetsite kunnen geen rechten worden ontleend. Vermelde prijzen op de website zijn altijd inclusief BTW en exclusief verzendkosten tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Secrets for Nails and Beauty heeft het recht om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Verzending naar Belgie kan alleen onder voorruitbetaling. deze kosten bedragen € 15,00 Incl. BTW. Voor producten waarvan de prijs en/of gewicht niet in verhouding staan met de verzendkosten, zijn wij genoodzaakt extra verzendkosten te rekenen. Deze extra verzendkosten komen boven op het standaardtarief van € 15,00 en zijn alleen maar ter compensatie van de verzendkosten.

De betalingsmogelijkheden
1. De consument / afnemer heeft de mogelijkheid het aankoopbedrag te voldoen via iDEAL, vooruitbetaling of een eenmalige machtiging. Het bedrag van aankoop dient voldaan te worden voor verzending van het aangeschafte product. Secrets for Nails and Beauty heeft het recht te wachten met het verzenden van het desbetreffende product tot het door de consument / afnemer te betalen bedrag ontvangen is door Secrets for Nails and Beauty.
2. Zolang Secrets for Nails and Beauty geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen eigendom Secrets for Nails and Beauty.
3. Secrets for Nails and Beauty heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige consument / afnemer zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.

Garantie
a. Secrets for Nails and Beauty garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
b. De onder a. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en koper van dit gebruik te tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Secrets for Nails and Beauty .
c. De onder a. genoemde garantie geldt door onze leveranciers vastgestelde garantiebepalingen toegepast worden tenzij anders vermeld.
d. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Secrets for Nails and Beauty de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door koper, naar keuze van Secrets for Nails and Beauty, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt koper zich reeds nu de vervangen zaak aan gebruiker te retourneren en de eigendom aan Secrets for Nails and Beauty te verschaffen.
e. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Secrets for Nails and Beauty, koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
f. Indien de door Secrets for Nails and Beauty verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak er voor wordt verstrekt.
g. Onderdelen welke door hun geaardheid of bedrijfsomstandigheden aan slijtage onderhevig zijn vallen niet onder de garantiebepalingen. Evenmin als er sprake is van overmatige belasting, ongeschikte smeermiddelen, onkundige behanding, gebruik of reparatie. Buiten de garantie vallen koolborstels, kogellagers, flexibele assen, TL-buizen en halogeenlampen. Fabrieksfouten worden gratis hersteld, het werkplaatstarief of voorrijkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Privacy
De persoonlijke gegevens van de klant worden voor een snelle en probleemloze bestelafwikkeling in ons klantensysteem opgeslagen. Uiteraard hanteert Secrets for Nails and Beauty bij het gebruik van uw persoonlijke gegevens de opgestelde wetgeving. Secrets for Nails and Beauty gebruikt de gegevens van de klant voor (interne) marketingdoeleinden, zoals bijvoorbeeld het toesturen van nieuwsbrieven.

Secrets for Nails and Beauty zal (zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar verwerking) in geen geval uw gegevens doorgeven aan derden.

De serviceverlening
Bij vragen, opmerkingen en/of klachten Secrets for Nails and Beauty of een van haar producten kan contact worden opgenomen via de website van Secrets for Nails and Beauty (www.secretsfornails.nl) . Tevens is het mogelijk om schriftelijk contact op te nemen door uw vraag of opmerking te sturen naar het eerder in deze voorwaarden vermeld adres.

Copyrights
Op deze website berust copyright ©. Alle rechten zijn voorbehouden aan Secrets for Nails and Beauty. Afzonderlijke documenten kunnen verschillende copyright vermeldingen en/of juridische mededelingen bevatten.
Trademarks

Het Secrets for Nails and Beauty logo en de naam Secrets for Nails and Beauty zijn geregistreerde trademarks en zijn eigendom van Secrets for Nails and Beauty. Alle andere trademarks zijn eigendom van andere organisaties of respectievelijke privépersonen.

Persoonsgegevens en gegevensverwerking
Om u een goede en persoonlijke service te kunnen bieden bij het bestellen van producten via www.secretsfornails.nl of http://shop.strato.com/epages/63788224.sf , hebben we enkele gegevens van u nodig. Als u zich bij ons registreert, worden enkele persoonlijke gegevens opgeslagen. Indien u een bestelling plaatst worden ook uw factuuradres en afleveradres opgeslagen. Deze gegevens worden nooit zonder uw toestemming aan derden gegeven.
 
Uw gegevens gebruikt Secrets for Nails and Beauty om uw bestelling te verwerken en het pakketje zo snel mogelijk bij u te bezorgen. Uw e-mailadres en telefoonnummer kunnen hierbij handig zijn als er onverhoopt iets misgaat bij de verzending.  Het e-mailadres dat u hier invult, wordt uitsluitend gebruikt om met u functioneel te communiceren en u op de hoogte te houden van eventuele nieuwe ontwikkelingen. Indien u ook onze digitale nieuwsbrief wilt ontvangen, dan moet u zich hier expliciet voor aanmelden. Afmelden kan op elk moment dat u graag wilt.
Cookies, IP-adressen
Om u een goede en persoonlijke service te kunnen bieden bij het bestellen van producten via www.secretsfornails.nl of http://shop.strato.com/epages/63788224.sf, maken wij gebruik van cookies. Ook kunnen wij uw IP-adres registreren.

Geheimhouding
De personen die handelen onder het gezag van de verantwoordelijke, alsmede de verantwoordelijke zelf en zij die toegang hebben tot persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover zij door wet- of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.

Beveiliging
Om inzage van uw persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen, heeft Secrets for Nails and Beauty verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies.

Tot slot
Mocht u na het lezen van deze privacy policy toch nog vragen hebben over de bescherming van uw privacy tijdens uw bezoeken op onze website, neem dan gerust schriftelijk, via de website of per e-mail contact op met één van de medewerkers van Secrets for Nails and Beauty.


Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Retourbeleid
We hopen dat u tevreden bent met uw aankoop bij Secrets for Nails and Beauty. Het kan voorkomen dat u, om welke reden dan ook, wil afzien van uw aankoop.
 
Retourneren
Als de producten niet aan uw verwachtingen voldoen, mag u ze, mits ongebruikt en in originele verpakking, binnen 7 dagen retourneren.

Annuleert u de bestelling, nadat de bestelling aan u verzonden is, dan zijn wij genoodzaakt u de verzendkosten in rekening te brengen.

Alle annuleringen dienen schriftelijk aan Secrets for Nails and Beauty te worden gemaakt. Dit kan via e-mail of post. U dient in uw schriftelijke annulering in ieder geval uw volledige naam en factuurnummer te vermelden.

Voor het terugbetalen van reeds betaalde bedragen hebben wij tevens uw bankrekeningnummer nodig. Klanten uit het buitenland dienen tevens het IBAN en BIC/Swift nummer van hun eigen bank te vermelden.

U kunt het product retourneren naar het volgende adres;
Secrets for Nails and Beauty
Vlasserstraat 58
NL 5623 MD Eindhoven
 
Laat ons tijdig weten (telefonisch via 040- 842 28 57) dat u het product retour heeft gestuurd. Zo weten wij dat u het binnen 5 dagen na ontvangst heeft opgestuurd. Vermeld altijd duidelijk uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
 
Annuleren van bestelling
Mocht u besluiten uw bestelling te annuleren dan kan dit op werkdagen tot 14:00 uur ’s middags bij bestellingen die voor 14:00 uur geplaatst zijn. Bestellingen die geplaatst zijn na 14:00 uur kunnen tot de volgende dag 12:00 uur geannuleerd worden. U kunt uw bestelling annuleren door te antwoorden op de bevestiging van uw bestelling die u via de mail ontvangt. Alle annuleringen dienen schriftelijk aan Secrets for Nails and Beauty  te worden gemaakt.
Er worden bij het annuleren van uw bestelling, na 7 dagen, wel annuleringskosten (15% van het aankoopbedrag) in rekening gebracht.

Mocht u vragen hebben over, of een probleem hebben met een van de bovenstaande voorwaarden dan adviseren wij u contact op te nemen met het volgende nummer: 06-30452200. Vermeldt duidelijk uw naam, telefoonnummer en e-mailadres.